Corona en de keten van liquiditeit – update juli 2021 – einde Tijdelijke wet betalingsuitstel

De Corona pandemie duurt inmiddels meer dan een jaar. Na een korte periode van lagere besmettingscijfers en afnemende beperkingen, is recent het aantal besmettingen fors opgelopen. Daarmee zijn enkele maatregelen weer aangescherpt. Ook gelden weer striktere reisbeperkingen, zowel voor reizigers naar Nederland, als reizen vanuit Nederland.

In eerdere publicaties schreven wij over de gevolgen voor kredietnemer en financier van een tekort aan inkomsten vanwege de pandemie. Ons artikel van februari 2021 geeft een overzicht van onze eerdere publicaties over de gevolgen van de Corona pandemie:

In deze bijdrage geven we een (mogelijk laatste) update over de Tijdelijke wet betalingsuitstel. Ook doen we weer verslag van de meest recent gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken over betalingsuitstel en over financiering met overheidssteun.

Tijdelijke wet betalingsuitstel – tot 1 augustus

De Tijdelijke wet betalingsuitstel (voluit de Tijdelijke wet COVID-19 SWZ en JenV) werd in december 2020 van kracht. Deze wet beoogt in de kern gezonde ondernemingen die vanwege de Corona pandemie liquiditeitsproblemen ervaren, te beschermen tegen faillissement en tegen uitwinning van vermogensbestanddelen. De werkingsduur van deze tijdelijke wet is meerdere malen verlengd, telkens met twee maanden.

Bij de laatste verlenging gaf de Minister voor Rechtsbescherming al aan niet van plan te zijn de werkingsduur na 1 augustus nogmaals te verlengen, omdat ‘de regeling de praktijk niet meer van nut [lijkt] te zijn’.

De Minister zal de Tijdelijke wet betalingsuitstel inderdaad niet verlengen, zo lezen wij in zijn op 13 juli 2021 aan de Tweede Kamer gezonden ontwerp van een koninklijk besluit over de verlenging van een aantal (andere) tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de Corona pandemie.

De Minister herhaalt daarbij dat ‘het aantal beroepen op de Tijdelijke voorziening betalingsuitstel in de afgelopen twee maanden sterk is afgenomen.’ en ‘[de] enkele keer dat er een beroep op de regeling is gedaan, het verzoek [is] afgewezen.’.

Het lijkt ons te vroeg de werkingsduur van de Tijdelijke wet betalingsuitstel reeds nu al niet meer te verlengen, niet alleen vanwege oplopende besmettingscijfers en nieuwe beperkingen.

Ook zonder nieuwe beperkingen zal het veel ondernemingen naar verwachting jaren kosten om gedurende de Corona pandemie opgebouwde schulden in te lossen. Zie hierover ook onze vorige bijdrage van mei 2021.

Nederlandse banken: betalingsuitstel en financiering met overheidsgarantie

Om tegemoet te komen aan betalingsproblemen door een tekort aan inkomsten vanwege de Corona pandemie, heeft een groot aantal Nederlandse banken hun cliënten betalingsuitstel verleend. Daarnaast bieden de Nederlandse banken door de overheid gegarandeerde financieringen.

De Corona Monitor van 2 juli 2021 geeft hierover de meest recente cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken. Volgens deze Corona Monitor hebben de banken in 2020 aan 129.000 bedrijven uitstel van aflossing geboden voor een totaalbedrag van EUR 3,1 miljard.

Naast deze ‘betaalpauzes’ is aan 8.410 bedrijven voor een totaalbedrag van EUR 3,5 miljard leningen verstrekt die gedekt zijn door een overheidsgarantie. In dit bedrag zijn ook de cijfers meegenomen van de reguliere (niet Corona gerelateerde) BMKB en GO – regelingen.

Ons artikel van september 2020 geeft een uitgebreidere beschrijving van diverse financiering met overheidsgarantie (waaronder BMKB-C) en in het bijzonder onze ervaringen met de GO-C regeling.

Uiteraard bestaat het speelveld van financiers niet alleen uit Nederlandse banken. Gezien de diversiteit aan financiers kan de omgang van deze financiers met liquiditeitsproblemen ook per geval aanzienlijk verschillen. Zie onze bijdrage van februari 2021 met enkele voorbeelden van zowel de verschillende typen financiers als de mogelijkheden bij betalingsproblemen en covenant breaches:

Tot slot

Bond Advocaten helpt kredietnemers en financiers graag om kredietdocumentatie te beoordelen en, waar nodig, aan te passen aan de huidige omstandigheden of om samen te zoeken naar andere op maat gesneden oplossingen. Wij doen dat met oog voor de wederzijdse belangen en zoveel mogelijk met instandhouding van een goede relatie. Want ook na deze pandemie, zullen goede relaties en vertrouwen tussen financiers en kredietnemers essentieel zijn om ondernemingen (weer) te laten floreren.

Wij hanteren op maat gemaakte afspraken over kosten. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Recent Posts