Corona en de keten van liquiditeit – update mei 2021 – betalingsuitstel – de laatste verlenging?

De Corona pandemie duurt inmiddels meer dan een jaar. In eerdere publicaties schreven wij over de gevolgen voor kredietnemer en financier van een tekort aan inkomsten vanwege de pandemie. Zo biedt ons artikel van februari 2021 een overzicht van onze eerdere publicaties over de gevolgen van de Corona pandemie:

Betalingsuitstel – de Tijdelijke wet Betalingsuitstel en de Corona Monitor

Het is weer tijd voor een korte update over de Tijdelijke wet COVID-19 SWZ en JenV (ook wel de Tijdelijke wet betalingsuitstel genoemd), waarvan de werkingsduur nogmaals wordt verlengd.

Ditmaal geeft de minister daarbij aan dat dit mogelijk de laatste verlenging zal zijn. Daarmee lijkt het eind van deze wet nu in zicht te komen. Is dit niet te vroeg?

Daarnaast doen wij kort verslag van de meest recent gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken over betalingsuitstel en over financiering met overheidssteun.

Tijdelijke wet betalingsuitstel nu al niet meer nodig?

De Tijdelijke wet COVID-19 SWZ en JenV is sinds december 2020 van kracht. Deze wet beoogt in de kern gezonde ondernemingen die vanwege de Corona pandemie liquiditeitsproblemen ervaren, te beschermen tegen faillissement en tegen uitwinning van vermogensbestanddelen. Voor een beknopt overzicht van de werking van zowel deze wet, verwijzen wij naar onze publicatie van februari 2021. De link naar dat artikel vindt u in de eerste alinea van dit artikel.

Oorspronkelijk was de werkingsduur van deze tijdelijke wet beperkt tot 1 februari 2021. Deze termijn werd al snel opgerekt tot 1 april 2021 en – om bij te dragen “aan het voorkomen van vermijdbare faillissementen” – tot 1 juni 2021. De Minister voor Rechtsbescherming stelt in een brief aan de Eerste Kamer van 12 mei 2021 voor de werkingsduur verder te verlengen tot 1 augustus 2021.

In de toelichting bij de laatstgenoemde brief merkt de Minister echter op niet van plan te zijn deze na 1 augustus nogmaals te verlengen, omdat ‘de regeling de praktijk niet meer van nut [lijkt] te zijn’.

Dit wordt niet verder toegelicht dan dat ‘het aantal beroepen op de Tijdelijke voorziening betalingsuitstel de afgelopen twee maanden sterk [is] afgenomen en de enkele keer dat er een beroep op de regeling is gedaan, het verzoek [is] afgewezen.’

Een aantal beperkingen vanwege de Corona pandemie is kortgeleden opgeheven en het is voorzienbaar dat verdere beperkingen stapsgewijs zullen worden opgeheven. Ook zullen de diverse steunmaatregelen waarop ondernemers een beroep kunnen doen worden afgebouwd.

Het zal veel ondernemingen echter nog jaren kosten om gedurende de Corona pandemie opgebouwde schulden weg te werken. Op basis van een op 17 mei 2021 door ABN Amro gepubliceerd rapport, gaf NRC deze week een overzicht per sector van het aantal maanden winst dat bedrijven gemiddeld nodig zullen hebben om hun schulden af te lossen. Voor kledingwinkels wordt die periode bij voorbeeld op 23 maanden geschat, terwijl het personenvervoerders circa tweeëneenhalf jaar en cateringbedrijven circa vier jaar zal kosten.

Het lijkt ons te vroeg om nu al de verwachting uit te spreken dat de behoefte aan de Tijdelijke wet betalingsuitstel beperkt zal zijn, enkel op basis van het (beperkte) gebruik van de regeling in de afgelopen maanden. Zou met het wegvallen van die steun de behoefte aan bescherming tegen schuldeisers niet juist toenemen?

Nederlandse banken: betalingsuitstel en financiering met overheidsgarantie

Om tegemoet te komen aan betalingsproblemen door een tekort aan inkomsten vanwege de Corona pandemie, heeft een groot aantal Nederlandse banken hun cliënten betalingsuitstel verleend. Daarnaast bieden de Nederlandse banken door de overheid gegarandeerde financieringen.

De Corona Monitor van 7 mei 2021 geeft hierover de meest recente cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken. Volgens deze vierde Corona Monitor van 2021 hebben de banken aan 129.000 bedrijven uitstel van aflossing geboden voor een totaalbedrag van EUR 3,1 miljard, wat overeenkomt met de aantallen en bedragen in maart van dit jaar.

Naast deze ‘betaalpauzes’ is aan 8.181 bedrijven voor een totaalbedrag van EUR 3,3 miljard leningen verstrekt die gedekt zijn door een overheidsgarantie. In dit bedrag zijn ook de cijfers meegenomen van de reguliere (niet Corona gerelateerde) BMKB en GO – regelingen.

Ons artikel van september geeft een uitgebreidere beschrijving van diverse financiering met overheidsgarantie (waaronder BMKB-C) en in het bijzonder onze ervaringen met de GO-C regeling.

Uiteraard bestaat het speelveld van financiers niet alleen uit Nederlandse banken. Gezien de diversiteit aan financiers kan de omgang van deze financiers met liquiditeitsproblemen ook per geval aanzienlijk verschillen. In onze bijdrage van februari 2021 vindt u enkele voorbeelden van zowel de verschillende typen financiers als de mogelijkheden bij betalingsproblemen en covenant breaches. De link naar dat artikel vindt u in de eerste alinea van dit artikel.

Tot slot

Bond Advocaten helpt kredietnemers en financiers graag om kredietdocumentatie te beoordelen en, waar nodig, aan te passen aan de huidige omstandigheden of om samen te zoeken naar andere op maat gesneden oplossingen. Wij doen dat met oog voor de wederzijdse belangen en zoveel mogelijk met instandhouding van een goede relatie. Want ook na deze pandemie, zullen goede relaties en vertrouwen tussen financiers en kredietnemers essentieel zijn om ondernemingen (weer) te laten floreren.

Wij hanteren op maat gemaakte afspraken over kosten. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Recent Posts