Algemene Voorwaarden

1. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de maatschap Bond Advocaten, een naar Nederlands recht opgerichte openbare maatschap, de vennoten van Bond Advocaten, de voor Bond Advocaten (in het verleden) werkzame personen met inbegrip van de vennoten en andere werknemers, en alle personen die bij de uitvoering door Bond Advocaten voor enige opdracht zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wie handelen of nalaten Bond Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.

2. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Bond Advocaten aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

3. Alle opdrachten van cliënten zijn uitsluitend aan Bond Advocaten verstrekt. Dat geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. Het staat Bond Advocaten vrij de aan haar verstrekte opdrachten door de door haar aan te wijzen vennoten en de voor Bond Advocaten werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

5. Bond Advocaten zal bij het inschakelen van derden hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. Bond Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Bond Advocaten is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. Bond Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten, een fout of tekortkoming van deze derden.

6. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. Onkosten, verschotten en BTW worden separaat in rekening gebracht.

7. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Bond Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Bond Advocaten komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen. Een vordering van de cliënt in verband met de uitvoering van de door Bond Advocaten verrichte werkzaamheden vervalt en verjaart in ieder geval na een jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van zijn rechten en bevoegdheden in dit verband. In alle gevallen vervallen en verjaren voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door Bond Advocaten.

8. De cliënt vrijwaart Bond Advocaten alsmede alle aan haar verbonden personen tegen alle aansprakelijkheid van derden die op enigerlei verband houden met of voortvloeien uit de aan Bond Advocaten verstrekte opdracht tenzij deze aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bond Advocaten. Deze vrijwaring omvat mede de daarbij gemaakte redelijke kosten van juridische bijstand.

9. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

10. Op iedere door Bond Advocaten aanvaarde opdracht is de kantoorklachtenregeling (die voldoet aan de in verband daarmee onder de Advocatenwet gestelde regelgeving) van toepassing. Deze regeling wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

11. De rechtsverhouding tussen Bond Advocaten en haar cliënten is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie. Bond Advocaten is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70218757.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 16/2018 en zijn ook beschikbaar op de website van Bond Advocaten: Algemene Voorwaarden