Privacy Statement

In het kader van de dienstverlening van Bond Advocaten worden persoonsgegevens verwerkt. Onder het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert Bond Advocaten als verwerkingsverantwoordelijke en houdt Bond Advocaten zich aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG. De contactgegevens van Bond Advocaten treft u hieronder aan:

Bond Advocaten
Herengracht 495
1017 BT Amsterdam
+31 20 7070 552
[email protected]

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Bond Advocaten?

Cliënten

Bond Advocaten verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) cliënten:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door cliënt verstrekt;
 • Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door cliënt verstrekt;
 • Gegevens met het oog op de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil, waaronder eveneens begrepen gegevens aangaande de wederpartij en derden, zoals door cliënt, een wederpartij en/of een derde verstrekt of uit openbare bron is verkregen, zie ook hierna onder “Derden”;
 • Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door cliënt is verstrekt;
 • Andere gegevens die uit openbare bron (zoals het Handelsregister, de Kamer van Koophandel en het Kadaster) zijn verkregen of door derden aan ons zijn verstrekt in het kader van de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil;
 • Andere gegevens van cliënten waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- of regelgeving, de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten te voldoen, zoals onder bepaalde omstandigheden het verwerken van bepaalde gegevens omtrent een identiteitsbewijs en het bijhouden van een oud-cliëntenlijst.

Leveranciers

Bond Advocaten verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie Bond Advocaten producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij deze leveranciers (hierna: “leveranciers”):

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door leverancier verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door leverancier verstrekt;
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten; het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door leverancier verstrekt;

Andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Derden

Bond Advocaten verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van derden (zoals personen niet-zijnde cliënten waarvan persoonsgegevens in de dossiers voorkomen, advocaten en andere adviseurs met wie Bond Advocaten contact heeft):

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats), voor zover aan Bond Advocaten bekend gemaakt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), voor zover aan Bond Advocaten bekend gemaakt;
 • Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • Andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door cliënten, wederpartijen of derden aan Bond Advocaten zijn verstrekt in het kader van de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil.

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt Bond Advocaten uw persoonsgegevens?

Bond Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. Wanneer dit noodzakelijk ter behartiging van onze gerechtvaardigd belangen of de belangen van een derde;
 4. Met uw toestemming.

Wanneer Bond Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Bond Advocaten deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Bond Advocaten wijst u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

Bond Advocaten gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag ((a) t/m (d)) Bond Advocaten dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien u hier specifieke vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen.

Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen:

 • om de gevraagde juridische diensten te kunnen verlenen, met inbegrip van het identificeren van de cliënt en het verrichten van een conflict check om belangenverstrengeling te voorkomen ((a), (b) en (c): het kunnen aanbieden en verbeteren van de dienstverlening, het voldoen aan de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten);
 • voor de administratie van Bond Advocaten, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) ((a), (b) en (c): het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over de dienstverlening ((a), (b) en (c): ter verdediging van rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling, ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en om aan de Verordening op de advocatuur te voldoen);
 • om contact met u te houden en om met u te communiceren; ((a), (b) en (c): het belang om de diensten van Bond Advocaten onder de aandacht van bestaande klanten te brengen).
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten ((a), (b) en (c): het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle ((a), (b) en (c): het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen met inbegrip van de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten ((b), (c): het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen).

Aan wie verstrekt Bond Advocaten uw persoonsgegevens?

Bond Advocaten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt Bond Advocaten er voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Bond Advocaten kan persoonsgegevens van cliënten, leveranciers en derden delen met:

 • Leveranciers (bijv. softwareleveranciers, deurwaarders, koeriersdiensten, vertaalbureaus, accountants etc.);
 • Wederpartijen, andere advocaten of adviseurs in het kader van de dienstverlening;
 • Gerechten en overheidsinstellingen;

Andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

Ten behoeve van de dienstverlening kan Bond Advocaten persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal Bond Advocaten erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende weten regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract.

Hoelang bewaart Bond Advocaten uw persoonsgegevens?

Bond Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteert Bond Advocaten de volgende bewaartermijnen:

 • De dossiers van de door Bond Advocaten behandelde zaken worden conform de Handleiding Archivering op het Advocatenkantoor van de Nederlandse Orde van Advocaten gedurende ten minste vijf jaar (en langer indien wettelijk noodzakelijk) bewaard.
 • De persoonsgegevens die in het kader van de Kantoorklachtenregeling worden verwerkt, worden uiterlijk twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure is afgehandeld, verwijderd.
 • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (“AWR“) moeten worden geadministreerd, worden gedurende zeven jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op Bond Advocaten ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan Bond Advocaten de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

Beveiliging

Bond Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen via [email protected].

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. We gebruiken analytics-cookies van derden, zoals Google Analytics van Google LLC, en verbeteren de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid van onze website. Google Analytics van Google LLC is in staat om Bond Advocaten geaggregeerde statistische informatie te verstrekken over uw gebruik van deze website.

Volledigheidshalve informeren wij u in dit kader dat:

 • Bond Advocaten een bewerkersovereenkomst met Google LLC gesloten heeft;
 • Het laatste octet van het IP-adres waarmee de website van Bond Advocaten bezocht is gemaskeerd wordt;
 • De optie ‘gegevens delen’ is uitgezet;
 • Bond Advocaten geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Naast het gebruik van Google Analytics – zoals hierboven uitgelegd – is het ook mogelijk dat cookies worden geplaatst door de verschillende sociale media waarnaar wordt verwezen op onze website. Sociale media gebruiken dergelijke cookies om functionaliteiten mogelijk te maken en om informatie te verzamelen die ze voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

U kunt cookies op elk gewenst moment in- of uitschakelen door de cookie-instellingen van uw browser aan te passen.

Alle gegevens die door ons worden verzameld via het gebruik van cookies worden vertrouwelijk behandeld.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Bond Advocaten:

 • het recht om te verzoeken of Bond Advocaten persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met Bond Advocaten opnemen via [email protected] of per post via:

Bond Advocaten
Herengracht 495
1017 BT Amsterdam

Om te voorkomen dat Bond Advocaten informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan Bond Advocaten om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeert Bond Advocaten u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of Bond Advocaten aan uw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal Bond Advocaten u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan Bond Advocaten onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal Bond Advocaten u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bond Advocaten, dan probeert Bond Advocaten hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2020. Bond Advocaten behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy Statement zal steeds op de website www.bondadvocaten.nl worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streeft Bond Advocaten er naar om deze betrokkenen hierover direct te informeren.